Studieprogramma

Studieprogramma

De Major geeft een getuigschrift met 190 EC. De Minor, specialisatie naar eigen keuze, voegt hier 50 EC aan toe. Tijdens het eerste jaar wordt in het lesprogramma veel aandacht besteed aan het leren van alle basistechnieken en methoden voor hypnotherapie, gespreksvoering en Transactionele Analyse. Het tweede en derde jaar is gericht op het psychotherapeutisch toepassen van hypnotherapie afhankelijk van de psychopathologie van de cliënt. Je leert de methode meer af te stemmen op de problematiek. Het tweede jaar omvat vooral ontwikkelingspsychologie, geschiedenis van de psychotherapie en de psychologie, relatietherapie, seksualiteit en angsten. Het derde jaar omvat vooral psychopathologie, medische kennis en de psychosociale therapie bij pijn, ziekte, rouw en sterven.

Uitgewerkt in lesonderdelen ziet het er als volgt uit (zie ook roosters):

Onderwerpen van lessen in het eerste jaar zijn: herkennen van trance- en hypnotische verschijnselen, herkennen van en omgaan met representatiesystemen, overdracht en tegenoverdracht, Gespreksvoering (Module PSBK 1): voorgesprek, ALTIS, intake, nagesprek, behandelplan, het toepassen van het meta model en het doorvragen op de problematiek, gesprekstechnieken modellen; toepassen van: inducties, hypnotisch taalgebruik, ankeren, associëren, dissociëren, posthypnotische suggestie en future pacing, ik-versterking, inhoud- en processuggestie, ideomotorische vingersignalen, handlevitatie, pijnreductie, verdiepingstechnieken, diverse brugtechnieken voor het toepassen van regressie en innerlijk kindwerk, het werken met deelpersoonlijkheden, werken met dromen, Tijdlijn-therapie.

In het tweede jaar wordt (naast verdieping van alle in het eerste jaar geleerde methoden en technieken) aandacht besteed aan: het werken met kinderen; ontwikkelingspsychologie (identiteits- en cognitieve ontwikkeling), geschiedenis van de psychotherapie, geschiedenis van de psychologische stromingen, Jung e.a., seksualiteit, intimiteit en parafilie, fobieën, diffuse angsten (Module PSBK 2); reïncarnatietherapie, introjecties, Mindfulness, DRT (Distraction Reprocessing Therapy), Bevrijd Jezelf Therapie (afgeleide vorm van EFT) en relatietherapie.

In het derde jaar ligt het accent op psychopathologie en DSM-IV/5: verslavingen (waaronder eetstoornissen), burn-out, depressie; psychose en schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen (m.n. Borderline) en DIS (Dissociatieve Identiteit Stoornis) (Module PSBK 3); Anatomie, fysiologie, pathologie (m.n. Ademhaling, zenuwstelsel, hormoonstelsel) en farmacologie, Geïntegreerde geneeskunde, voeding, (Module PSBK 4A/B); praktijkvoering en behandelplan; psychosociale therapie bij pijn, ziekte, rouw en sterven, GGZ, Sociale kaart, rapportage (Module PSBK 5). De student zal bij een erkende therapeut in zijn of haar praktijk hospiteren.

Naast de theorie neemt het praktisch werken een belangrijke plaats in. Hypnotherapie leren toepassen kun je vergelijken met viool leren spelen. Je krijgt les in notenlezen en harmonieleer, maar je leert pas muziek maken door de viool te bespelen. Hoe meer je oefent hoe mooier het wordt. Aan het begin van de opleiding worden er oefengroepen samengesteld. Deze groepen komen minimaal eens per veertien dagen bijeen om praktisch met elkaar te oefenen. In het eerste en het tweede jaar wordt naast het oefenen ook leertherapie gevolgd (niet bij het lesgeld inbegrepen).

In alle jaren van de opleiding zal aan supervisie en intervisie aandacht worden besteed (inbegrepen in het lesgeld). Elk jaar wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen/examen en een praktijktentamen/examen. Het eerste jaar wordt afgesloten met een propedeuse-examen (schriftelijk/praktijk). De driejarige Major wordt afgerond met schriftelijke examens (Modulen 3, 4A en 4B, 5) en een praktijkexamen en zal indien aan alle opdrachten is voldaan een diploma PSBK en een getuigschrift geven. Elk tentamen of examen geeft de mogelijkheid tot een eenmalige herkansing, zie verder het OER.

Een cursusjaar bestaat uit 25 tot 29 lesdagen. Deze lesdagen worden over het algemeen eens per 14 dagen op vrijdag, zaterdag of zondag gegeven. De studiebelasting zal naast de contacturen bestaan uit literatuurstudie, het maken van opdrachten en het verplicht tussen elke les in een dagdeel praktisch oefenen op een daarvoor samen overeen te komen locatie. Tweewekelijks betekent dit oefenen, wekelijks lezen en opdrachten maken (minimaal 2 avonden per week).

Voor een vierde jaar (Minor) kan de Opleiding NLP-practitioner, Opleiding Psycho-oncologische therapie, het Masterjaar of Losse Modulen (zie lesdagen in de bij- en nascholing) worden gevolgd. Er kunnen meerdere Minor worden gevolgd.

De lessen worden gehouden te Bussum. Je ontvangt een literatuurlijst en een routebeschrijving bij inschrijving. Op het inschrijfformulier, onderdeel van het informatiepakket, vind je verdere voorwaarden. Wil je meer weten over de organisatie, examenreglement of competenties, vraag dan inzage in het Instituutwerkplan, het Leerplan, het OS en het OER (zie studentensite).

 

Studiemateriaal

Studiemateriaal en competenties zijn beschreven in je Jaarreglement, deze ontvang je de eerste lesdag. Zie voor de verplichte literatuur ook de Literatuurlijst.