Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsomschrijving: – wat is een student: de persoon die zich heeft ingeschreven voor de 3-jarige; voor het vierde jaar als specialisatie; voor een kortdurende opleiding van 2-6 dagen; of voor het bijwonen van een enkele module (workshopdag). – wat is een aspirant student: de persoon die zich nog niet als student heeft ingeschreven; – wat is een docent: de persoon die lesgeeft bij Academie Hypnos aan de Opleiding hypnotherapie en integrale psychosociale therapie en in de bij- en nascholing; – wat is een mentor: de persoon die de student begeleidt in het studieproces; – wat is een examinator: de persoon die aan de studenten praktijkexamens / tentamens afneemt; – wat is de directie: de persoon die coördineert en eigenaar is van de Academie Hypnos; – wat is de staf: de personen die de directie adviseren in besluitvorming (zie verder OER); – wat is de adviescommissie: de personen die de directie en staf adviseren (zie verder OER).

Artikel 2: De inschrijving van een student voor de 3-jarige opleiding gaat als volgt: allereerst vindt een oriëntatiegesprek plaats (door een examinator of de coördinator), tijdens een Open dag of gedurende een individuele afspraak; vervolgens dient het inschrijfformulier te worden ingevuld en ondertekend, waarna betaling plaatsvindt. Voor het specialisatiejaar: inschrijving en betaling; Voor kortdurende opleidingen en losse modulen: inschrijving en betaling.

Artikel 3: Huishoudelijke regels: de student ontvangt gedurende de eerste lesmaand een wachtwoord van de studentensite, opdat hij zich op de hoogte kan stellen van het OS en het OER, respectievelijk de rechten en plichten van de student inzake opleiding en examens.  Student ontvangt voortgangsgesprekken met een mentor en indien nodig een extra gesprek met de coördinator rond de kerst; er kan zijn gebleken dat dit niet de juiste opleiding is voor de student, dat voorwaarden over voortgang besproken dienen te worden of dat extra leertherapie gewenst is. Leertherapie is verplicht bij deze psychotherapeutische opleiding, opdat niet bij het proces van een ander in tegenoverdracht wordt gegaan.

Artikel 4: De overgangsvoorwaarden vindt de student in de studiewijzer (inclusief alle opdrachten, rooster, literatuur en competenties per lesdag). De student ontvangt deze studiewijzer de eerste lesdag.

Artikel 5: Informatie over instroom (toelatingseis: minimaal MBO-4 of HAVO en 22 jaar) en vrijstellingen vindt de student in het OS en worden met de student besproken tijdens het oriëntatiegesprek. De coördinator bepreekt met de aspirant student eventuele vrijstellingen.

Artikel 6: Kosten en betalingsvoorwaarden vindt de student in het contract dat hij tekent om toegang te krijgen tot de opleiding.

Artikel 7: Voorwaarden met betrekking tot onmacht en schorsing vindt de student in het te tekenen contract. Voorwaarden met betrekking tot onmacht van coördinator, docent of locatie vindt de student in het te tekenen contract. De docent en de examinator vinden deze voorwaarden in hun contracten.

Artikel 8: Annulering: voorwaarden met betrekking tot annulering van de opleiding vindt de student in het contract. Workshops kunnen slechts worden geannuleerd tot 3 weken voor de lesdag. Academie Hypnos behoudt zich het recht voor de Opleiding hypnotherapie en psychosociale therapie te annuleren indien zich minder dan 10 deelnemers inschrijven. Workshops en korte opleidingen van 2-6 dagen worden geannuleerd indien er minder dan 4 deelnemers zich inschrijven. Korte opleidingen worden geannuleerd indien minder dan 6 deelnemers zich inschrijven (uitgezonderd: Masterjaar gaat nog door bij een minimum van 3 deelnemers).

Artikel 9: Copyright: studiemateriaal, curriculum en competenties zijn eigendom van Academie Hypnos. Studenten hebben uitsluitend gebruiksrecht voor eigen leerdoelen. Was het materiaal al van de docent dan blijft dit zijn of haar eigendom, was het materiaal van Academie Hypnos dan blijft dit van Academie Hypnos. Te allen tijde blijven het curriculum en de competenties per lesdag eigendom van Academie Hypnos.

Artikel 10: Storend gedrag: indien er sprake is van storend gedrag (docent of student), dan wordt hier eerst melding van gemaakt door de coördinator bij de betrokken persoon, waarna eenmaal een herhaalde melding bij onveranderd gedrag plaatsvindt. Indien dit niet tot verandering in het storende gedrag leidt zal de persoon daarna worden geschorst. (Zie Grensoverschrijdend gedrag in het OS.)

Artikel 11: Vertrouwelijkheid en privacy: zie het te tekenen contract. Alle medewerkers die verbonden zijn aan Academie Hypnos dienen privacy regels te handhaven en zelf ook te volgen.

Artikel 12: Artikel 9, 10 en 11 gelden voor een ieder die zich aan Academie Hypnos verbindt: lesgeven; beoordelen/begeleiden van de student; advies geven, respectievelijk docent, mentor, examinator, directie en staf, adviescommissie.

Artikel 13: Aan student, docent en examinator zijn in het contract nadere voorwaarden ter ondertekening aangeboden.

Artikel 14: De klachtenprocedure is beschreven in het OS.

Artikel 15: Aansprakelijkheid: de student is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen proces; is aansprakelijk voor eigen eigendommen en dient adequaat om te gaan met eigendommen van Academie Hypnos.

Artikel 16: Examens en procedures ervan zijn beschreven in het OER. Elk studiejaar eindigt met een schriftelijk en een praktijkexamen/tentamen. In elk studiejaar worden opdrachten en toetsen gemaakt.

Artikel 17: De naam Academie Hypnos en het logo van Academie Hypnos valt onder intellectueel eigendom Benelux.